Privacy statement Fysiotherapie Intermezzo

Samenvatting

De praktijk verzamelt gegevens van u als patiënt. Dat is vooral met het doel uw gezondheid te ondersteunen. De praktijk doet er alles aan om vertrouwelijk met de gegevens om te gaan en om de gegevens zorgvuldig te gebruiken en veilig op te slaan. Daarvoor zijn er (geautomatiseerde) systemen.

In principe laten we u weten wat met de gegevens wordt gedaan. Het gaat om het ondersteunen van uw gezondheid, het herkennen van aandoeningen, en in staat zijn u effectief te behandelen.

De gegevens worden zo lang als nodig bewaard door de praktijk. Geregeld worden naar aanleiding van de behandeling bepaalde gegevens naar een andere hulpverlener gestuurd. De belangrijkste zijn de Huisartsenpost (avond-nacht-weekendzorg), de specialist en andere (paramedische) hulpverleners, zoals fysiotherapeut en diëtiste.

De resultaten worden aan de huisarts teruggestuurd. Al deze zaken worden in de regel met u besproken en met uw toestemming in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) vastgelegd.

U heeft ook de wettelijke mogelijkheid om inzage te krijgen in uw dossier, en om een kopie te vragen. Ook is het mogelijk dat u gegevens laat verwijderen, mits dat echt relevant is.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Fysiotherapie Intermezzo gevestigd aan de Motorstraat 110, 3083 AP te Rotterdam, hierna aan te duiden als Fysiotherapie Intermezzo.

Verwerking van persoonsgegevens door Fysiotherapie Intermezzo


Voor Fysiotherapie Intermezzo is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Fysiotherapie Intermezzo respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Fysiotherapie Intermezzo neemt de noodzakelijke maatregelen om de privacy van haar patiënten en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of HRM adviseur.

Doeleinden van de verwerking: Waarom leggen we uw gegevens vast?

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Intermezzo verwerkt voor de volgende doeleinden:

Op basis van welke juridische gronden worden gegevens verwerkt?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden, is de belangrijkste basis. Daarnaast kennen we de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Het verwerken van de gegevens komen voort uit artikel 6 van de AVG waaronder:

U kunt altijd bezwaar maken tegen het verwerken van gegevens. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie laten weten of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Fysiotherapie Intermezzo niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Fysiotherapie Intermezzo maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling (bv. advertenties)

Bewaartermijn

Fysiotherapie Intermezzo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doelen, tenzij er wettelijke regels zijn die het noodzakelijk maken gegevens langer te bewaren, of anderszins van invloed zijn op het omgaan met de bewaarplicht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Fysiotherapie Intermezzo zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen het oneigenlijk gebruik van deze persoonsgegevens. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Fysiotherapie Intermezzo toegang hebben tot uw gegevens zijn wettelijk gehouden tot de geheimhoudingsplicht. Fysiotherapie Intermezzo verlangt eenzelfde niveau van gegevensbescherming en waarborgen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van wet en regelgeving heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Fysiotherapie Intermezzo verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen o.a. waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Fysiotherapie Intermezzo de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Fysiotherapie Intermezzo verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft, de datum dat u de kopie afgeeft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt, niet opgeslagen en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek niet kunnen honoreren. We zullen ieder verzoek steeds apart beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we u dit uiteraard gemotiveerd laten weten. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Functionaris Gegevensbescherming

Fysiotherapie Intermezzo heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Fysiotherapie Intermezzo over de te nemen maatregelen in lijn met de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan Fysiotherapie Intermezzo. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Fysiotherapie Intermezzo. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Fysiotherapie Intermezzo. Fysiotherapie Intermezzo kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Fysiotherapie Intermezzo, Contact

Telefoon 06 - 18 27 72 16

Motorstraat 110

3083 AP Rotterdam

info@fysiotherapie-intermezzo.nl